KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, devlet teorisi ve insan hakları çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda, ilkel toplum, Antik Yunan ve Roma, Orta Çağ Avrupası ve modern topluma ilişkin tarihin ve siyaset felsefesinin sağladığı veriler kullanılarak, devletin tarihsel gelişimi ve kuramsal dayanakları incelenmekte, ulaşılan sonuçlarla da devletin meşruiyeti ve unsurları kamu hukuku boyutuyla ortaya konulmaktadır.

Modern toplumda devletin karşısında bir özne olarak korunabilen bireyin anayasal yönetim altında sahip olduğu hak ve özgürlükler ve bilhassa XX. yüzyılda devlet sınırlarını aşan bir koruma mekanizması sağlayan İnsan Hakları Hukuku, devletin birey lehine sınırlandırılması yönüyle devlet teorisiyle bağlantılı bir çalışma alanıdır. Bu nedenle İnsan Hakları Hukuku da tarihsel gelişimi ve usuli boyutuyla Genel Kamu Hukuku’nun kapsamına girmektedir.

Akademik Personel

Arş. Gör. Ali Saçar