Hukuk Fakültesi

YETERLİLİKLER
Hukuk1-Toplumsal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde hayat boyu öğrenmeye açıktır.2-Temel hukuk kavramları hakkında bilgi sahibidir.3-Soyut hukuki bilgilerini, somut hukuki uyuşmazlıklara aktararak çözüm üretme becerisine sahiptir.4-Öğrenciler, kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere; hukukun anabilim dallarının tamamına dair bilgi sahibidir.5-Multidisipliner bakış açısıyla, hukuk ile diğer bölümler arsında bağlantı kurarak analizler yapabilir.6-İçtihatları, güncel mevzuatı ve doktrindeki fikirleri metodolojik olarak ele alabilir ve değerlendirebilir .7-Hukukun evrensel ilkeler doğrultusunda, adil bir hukukçu olarak hukuksal konuları değerlendirebilir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. 
2- Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir. 
3- Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. 
4- Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar. 
1- Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir. 
2- Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer. 
3- Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur. 
1- Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
2- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 
1- Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir. 
2- Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 
1- Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
4- Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Türkiye Cumhuriyeti´nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa?nın Başlangıcı?nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur. 
2- Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. 
3- Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir. 
4- Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir. 
 TYYÇ; Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey